Gan Tiang Eng

Gan Tiang Eng1

Name: Gan Tiang Eng
Ancestral Origin: Qing Jiao, Quanzhou Prefecture, Fujian
Death: 1925
Family History: Son of Gan Eng Seng